Boer Burger Beweging

BBB ondersteunt alle initiatieven die bijdragen aan duurzame land- en tuinbouw, dit op een effectieve manier onder de aandacht brengen en de verbinding met burgers versterken. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder

Partij samenvatting

 • Zolang veranderingen in de landbouw worden uitgedrukt in stikstof, koeien en geld, slaan we de plank mis. Wat is, behalve de ecologische impact, de sociale en maatschappelijke impact van de landbouw transitie? Daar zou het over moeten gaan.
 • Ja, het kan nog veel duurzamer, maar het pad daarheen moet menselijker, realistischer en waardiger. Als we kiezen voor een klimaat revolutie in plaats van evolutie dan zal onze industrie instorten en zullen normale mensen de strijd tegen klimaatverandering de rug toekeren. We moeten kijken naar draagbaarheid, haal- baarheid en uitvoerbaarheid van klimaatbeleid. Ook dit moeten we niet vanuit 1 perspectief bekijken, de maatschappelijke en sociale impact meewegen zijn cruciale ingrediënten voor succes.
 • Partijen die als doel hebben onze voedselproductie te verminderen, zetten de vrijheid en veiligheid van Nederland en de welvaart EN het welzijn van complete gemeenschappen op het spel. We moeten naar de landbouw kijken als een strategische en essentiële sector.
 • De Oostvaardersplassen is een spontaan ontstaan “wens natuurgebied” van 5.600 hectare. Een jong gebied en eigendom van de Nederlandse overheid. BBB wil het droge gedeelte van het Oostvaarders- plassen gebied geschikt maken om minimaal 100.000 woningen te bouwen. Burgers wonend in de natuur met goede verbindingen naar de omringende steden. Voor de vele watervogels blijven de Oostvaardersplassen als overwinteringsgebied en N2000-gebied in stand
 • We beschermen onze nationale belangen via EU-handelsverdragen. Daarin wordt opgenomen dat klimaat, milieu en gezondheidseisen van importproducten gelijk zijn aan de eisen die hier gelden voor de productie ervan.
 • We volgen het nieuw geïntroduceerde systeem van ‘CO2-belasting’ (Carbon Border Adjustment Mechnism) bij import zeer kritisch. We grijpen hierop in zodra blijkt dat in Nederland gevestigde producenten hiervan oneerlijke concurrentie ondervinden
 • We voeren geen rekeningrijden in naast/bovenop de huidige belastingen en heffingen die al het gebruik en bezit belasten.
 • Dit betekent ook dat het Nederlandse landschap met mensenhanden onderhouden dient te worden. BBB erkent het belang van het, daar waar mogelijk versterken van biodiversiteit. Dit doen we niet door nieuwe natuurgebieden aan te leggen maar door flora en fauna te beheren in de juiste aantallen, wat ook soms betekent dat er geen plek is voor een soort. We versterken de biodiversiteit ook door educatie, vergroening van de omgeving en beheer door middel van de jacht. Biodiversiteit is niet alleen een zaak van natuurbeheerders en landbouwers, het is een zaak voor eenieder die een verantwoordelijkheid heeft voor een deel van de buitenruimte, dus ook in wijken, steden en dorpen.
 • BBB wil ook de naam ‘visserij’ terug in het ministerie van LNV. Dit wordt dus ministerie van Landbouw, Natuurbeleid, Visserij en Voedselkwaliteit, met één minister aan het roer. Er komt wat BBB betreft geen aparte minister meer voor Stikstof en Natuur. Dit valt onder de minister van LNVV. BBB wil dat we over- stappen van Stikstofbeleid, naar Natuurbeleid. De huidige Stikstofwet, moet van tafel en we richten ons met een brede blik op natuurbeleid, behoud van natuur en herstel van natuur waar dat nodig is. De lockdown vanwege de wurgende stikstofregels die Nederland zichzelf heeft opgelegd, van agrarische ondernemers, infrastructurele projecten (o.a. aanleg van wegen) en bouw, moet zo snel mogelijk worden beëindigd. Het ministerie van LNVV richt zich op behoud van alle elementen van het landschap en zorgt ervoor dat er over 50 jaar nog steeds aardappelen, groenten, vlees of vis op je bord ligt.
 • Continuïteit en modernisering van de vloot is noodzakelijk om ook een nieuwe generatie vissers toe- komst te bieden. Zonder generatiewisseling geen toekomst en geen Nederlandse vis. De visserijsector moet, naar Belgisch voorbeeld, geholpen worden een toekomstbestendige vloot te krijgen waarbij verduurzaming, innovatie, veiligheid en duurzame vistechnieken centraal staan.
 • Milieuwetgeving is vandaag de dag gebaseerd op modelmatige en theoretische wetmatigheden. We schakelen over naar besluitvorming en uitvoering op basis van feiten, metingen en de resultaten van op ervaring gebaseerde wetenschap. Zo borgen we een beleid dat realistisch is en resultaten realiseert.
 • We zetten in op het heronderhandelen van een EU-Mercosur-verdrag (producten uit Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay). Dit verdrag leidt tot oneerlijke concurrentie voor Europese boeren, wat weer tot extra ontbossing van het Amazone regenwoud leidt. Zo helpen we niet alleen ons land maar de wereld te verduurzamen. Innovatie wordt ingezet om te reduceren. Ruimte die ontstaat door vrijwillige bedrijfsbeëindiging wordt ingezet om voor andere agrarische ondernemers continuïteit te bieden.
 • Er komt geen wettelijke verplichting van biologisch landgebruik, zoals nu in Europa voorgesteld wordt.
 • Marktwerking regelt dat zelf, wanneer de vraag er is, komt het areaal vanzelf.
 • We starten geen nieuwbouw van windturbineparken op de Noordzee. We doen onafhankelijk onder- zoek naar de cumulatieve effecten van windturbineparken op zee voor zowel de bodem, het zeeleven, als de vogels.
 • Bij de inrichting en uitvoering van natuurbeschermingsbeleid, verkiezen we doelsturing boven middelen sturing en conclusies uit praktijk(veld)onderzoek boven theoretische modellen. Hierbij maken we gebruik van waarnemingen door mensen uit de praktijk zoals jagers, boeren, telers, tuinders en vissers, en betalen voor hun inzet.
 • De huidige StikstofWet gaat van tafel. Bij de aanpak van stikstofbeleid willen we de focus leggen op natuurkwaliteit, in plaats van dieraantallen, hectares en stikstof. Daarnaast willen we innovatie inzetten om stikstofuitstoot te verminderen en Nederland van het stikstofslot af te halen. Zolang de StikstofWet er wel is moeten we deze uitvoeren met oog voor mens en ondernemer.
 • Boerennatuur is ook natuur. Onderhoud en beheer van natuur besteden we uit aan de lokaal gevestigde agrariërs en beheer van de wildstand aan jagers.
 • Natuur past niet op een postzegel en BBB vindt dat er helaas te veel kleine gebieden als Natura 2000 gebied zijn aangewezen. Dit leidt tot onnodige en kostbare beperkingen en onnodige druk op de naastliggende omgeving. We streven naar Natura 2000 gebieden van dermate omvang, dat ze groot genoeg zijn om zichzelf in stand te houden. Daarom roepen we op tot een herevaluatie op de aangewezen gebieden, zodat we de natuur een echt perspectief op herstel kunnen bieden.
 • We stimuleren het gebruik van fiets en openbaar vervoer om de mobiliteit te verhogen.
 • Er komen geen nieuwe ‘natuurgebieden’ meer bij in Nederland. Het vergroenen van het landelijk en stedelijk gebied, zorgt voor voldoende biodiversiteit zowel op het land als in de stad.
 • Duurzame energie brengt nu heel veel landschapsvervuiling met zich mee. Land en zee staan vol met windturbines en hele stukken vruchtbare landbouwgrond worden opgeofferd voor zonnepanelen.
 • Wij gaan ons inzetten voor kernenergie en totdat deze voldoende energie leveren, zullen zonnepanelen alleen op plekken als daken, geluidswallen en boven parkeerplekken komen.
 • De vruchtbare landbouwgrond in Nederland is essentieel voor de voedselvoorziening van onze eigen inwoners en mensen in landen met minder vruchtbare grond. Het is daarom van groot belang dat we onze landbouwgrond een beschermde status geven, zodat met deze waardevolle grond onze voedselzekerheid voor de toekomst gewaarborgd is.
 • We stimuleren het gebruik van schonere brandstoffen voor transport (bijvoorbeeld biodiesel, synthetische brandstoffen en waterstof).
 • De afbouw van de accijnsvrijstelling op fossiele brandstoffen voor bepaalde sectoren (o.a. luchtvaart) zal op internationaal niveau worden besproken.
 • Alle vliegvelden dienen over een passende natuurvergunning te beschikken.
 • Met een groeiende wereldbevolking en met steeds meer economische activiteiten is het klimaat steeds meer onder druk komen te staan. Hoewel het klimaat al sinds het ontstaan van de aarde aan autonome verandering onderhevig is, heeft de mensheid zeker ook een impact. Hoe groot die invloed is, daar verschillen meningen en onderzoeken over. Vanuit rentmeesterschap streeft BBB naar een samenleving waarbij we, voor zover we er invloed op hebben, en waar mogelijk onze impact op het klimaat beperken.
 • De grootste impact op het klimaat lijken we te hebben door ons gebruik van energiebronnen
 • Europa heeft een ambitieuze klimaatdoelstellingen geformuleerd (< 1,5 graden) dan het ‘Parijs akkoord’ (< 2 graden stijging) met als gevolg, dat de Nederlandse samenleving voor een enorme opgave staat om in 2030 de netto uitstoot van CO2 met 55% te reduceren ten opzichte van 1990 en in 2050 CO2-neutraal te zijn.
 • Hierbij is overigens voor Nederland wel de mogelijkheid van saldering op EU-niveau. Nederland moet zich dus maximaal inzetten om deze doelen te behalen, maar dat doen we wel met gezond verstand. Wereldwijd draagt Nederland slechts 0.4% bij aan de wereldwijde CO2-uitstoot en onze CO2-voetafdruk per inwoner is al veel lager dan menig ander (westers) land. De energietransitie speelt bij het behalen van CO2-doelstellingen een belangrijke rol.
 • We dringen het gebruik van fossiele brandstoffen verder terug door in te zetten op gebruik van duurzame en schone energie, zonder dat dit leidt tot oneerlijke concurrentie of de betaalbaarheid van energie onevenredig onder druk zet.
 • Onze laatste meest moderne kolencentrales worden niet gesloten zolang daar geen goede en betaalbare alternatieven voor zijn in de plaats gekomen, zoals de opschaling van zonne-energie of kernenergie.
 • We stoppen nieuwe projecten om wind op land te realiseren. De ontwikkeling van nieuwe windturbine- parken op zee temporiseren we en ook de bouw van nieuwe windturbineparken op zee zal gestopt worden afhankelijk hoe snel alternatieve vormen zonne- en kernenergie worden.
 • We investeren in kernenergie als een bron van duurzame energie door de huidige nieuwbouw van geplande kerncentrales te versnellen en aan te vullen met kleine SMR (small modular reactors).