Christen Unie

De ChristenUnie is een politieke partij die, gedreven door het geloof in Gods liefde voor mensen, verantwoordelijkheid neemt voor het bestuur van ons land. We willen impact hebben met onze idealen.

Partij samenvatting

 • Het is onbestaanbaar dat dieren en planten uitsterven, ijskappen smelten en het leven op aarde onleefbaar wordt. We geloven in nieuw rentmeesterschap. De wereld is niet van ons, we lenen deze slechts. Andere manieren van produceren en consumeren zijn nodig.
 • Natuur krijgt ruimte om te herstellen. Met meer treinen, minder vliegen. We maken onze samenleving snel klimaatneutraal.
 • Maak gezonde producten goedkoper en ongezonde duurder. Het wordt makkelijker en goedkoper om voor gezond eten en drinken te kiezen, dan voor ongezonde producten. Dit doen we door de btw op groente en fruit te verlagen naar 0% en door het invoeren van een suikertaks.
 • Betaal de echte prijs. We maken het fiscaal veel minder aantrekkelijk het klimaat en de leefomgeving te belasten. Daarom gaat de vliegbelasting fors de lucht in, voeren we een belasting in op meerlaagse verpakkingen en verpakkingen die weinig gerecycled materiaal bevatten, belasten we vlees, schaffen we geleidelijk de voordelen in de motorrijtuigenbelasting af en gaan we grond- en leidingwater beter belasten, zodat we voortaan zuiniger met kostbaar zoetwater omgaan. Accijnzen op tabak en alcohol gaan verder omhoog en op suiker en andere ongezonde producten worden accijnzen ingevoerd.
 • Ook andere fiscale voordelen die leiden tot extra broeikasgasemissies, ook wel fossiele subsidies genoemd, schaffen we af. Milieuvervuiling gaat steviger belast worden, bijvoorbeeld met een NOx-heffing voor de industrie.
 • Meer subsidie op duurzame energie en versnelling van de energietransitie
 • Verlagen belasting op arbeid
 • Aanscherpen CO2-heffing industrie
 • Afbouwen fiscale fossiele subsidies/ voordelen
 • Invoeren verpakkingenbelasting
 • Invoeren vrachtwagenheffing
 • Stimuleren kringlooplandbouw
 • Belonen duurzame en natuur-inclusieve landbouw door heffing in de keten en nieuwe Nederlandse duurzaamheidsstandaard
 • Beloning broeikasgasopslag en heffing op broeikasgasemissies in landbouw
 • Niet-repareerbare gebruiksproducten worden geweerd van de Nederlandse markt: fabrikanten moeten tot 10 jaar verplicht reserve-onderdelen aanhouden en hierbij service bieden.
 • Biobased is de toekomst
 • Niet meer gratis retourneren
 • DE PARTIJ wil 60% reductie in 2030, zodat tegenvallers er niet direct toe leiden dat we het minimale doel niet halen. Sinds 1990 is de uitstoot van broeikasgassen met ongeveer 30% verminderd. De komende zeven jaar moet dat verdubbelen om de klimaatverandering binnen de perken te houden.
 • Investeer in wind- en zonne-energie. DE PARTIJ wil dat wind op zee de basis wordt van onze energievoorziening. Daarbij hebben we oog voor de natuur en de belangen van vissers.
 • Kernenergie. Gelet op de nadelen van kernenergie (met name de afvalproblematiek) hebben duurzamere vormen van energie onze voorkeur. Gezien de urgentie van het uitfaseren van gas en kolencentrales sluiten wij kerncentrales niet uit. De kerncentrale in Borssele kan, mits veilig en verantwoord, langer openblijven.
 • Aangezien deze fossiele brandstoffen in de Noordzee kunnen worden gewonnen, moet het onder strikte natuurbeschermingsregels mogelijk blijven om naar olie en gas te boren op de Noordzee (niet op de Waddenzee).
 • Versnel besluitvorming. Klimaatverandering is crisismanagement geworden. Checks en balances blijven in een crisis belangrijk, maar besluitvorming kan wel versneld worden. Bespoedig inspraaktermijnen, gebruikmakend van de EU Net Zero Industry Act. Benut daarnaast alle mogelijkheden die de Crisis- en Herstelwet biedt.
 • Behoud een regeling voor zonnepanelen. Zonnepanelen bij mensen thuis dragen bij aan draagvlak voor de transitie. Ook na het afbouwen van de salderingsregeling moet een redelijk rendement op zonnepanelen mogelijk blijven, bijvoorbeeld door zonnepanelen in de ISDE- regeling op te nemen.
 • Beprijs broeikasgassen. We steunen het Europese plan om versneld de uitstootrechten voor broeikasgassen in het emissiehandelssysteem in 2040 naar nul af te bouwen (in plaats van in 2050). Zo worden grote uitstoters ertoe gedwongen te verduurzamen of minder te gaan produceren. DE PARTIJ ondersteunt ook de uitbreiding van dit systeem naar de scheepvaart en naar alle luchtvaart binnen Europa. Daarbovenop voert Nederland nog een aanscherping aan met een hogere CO2 prijs, waardoor bedrijven nog meer geprikkeld worden om op korte termijn te gaan verduurzamen.
 • In het neoliberale beleidskader van de afgelopen veertig jaar is nadrukkelijk gekozen voor zelfregulering van bedrijven als het gaat om schadelijke stoffen. Deze zelfregulering is te ver doorgeschoten. De overheid moet de sociale grondrechten op het gebied van leefmilieu en volksgezondheid garanderen door zelf normen te stellen en deze goed te handhaven.
 • We waarderen onze agrarische sector. Tegelijkertijd stellen we vast dat de richting waarin het landbouw- en voedselsysteem zich onder invloed van beleid en commerciële belangen heeft ontwikkeld tot een verstoring van het evenwicht met omgeving en natuur heeft geleid. DE PARTIJ streeft naar een meer extensieve landbouwsector, met uiteindelijk een kleinere veestapel en minder veevoer van ver, passend in de omgeving. Daarnaast heeft landbouw, net als andere sectoren, een bijdrage te leveren aan het beperken van de klimaatverandering.
 • Ontwikkel een duurzaamheidsdashboard. DE PARTIJ is voorstander van zoveel mogelijk doelsturing in plaats van middelvoorschriften. Wij willen ondernemers ruimte geven en aanspreken op hun ondernemerschap (de boer aan het stuur). Er wordt een duurzaamheids- dashboard ontwikkeld dat ondernemers inzicht geeft in hun beheer- en milieuprestaties en handelingsperspectief geeft om deze prestaties bij te sturen en te verbeteren. Aan dit instrument worden beloningen en heffingen/sancties verbonden.
 • Stel een CO2-heffing en beloning in. DE PARTIJ wil boeren ruimte geven en tegelijkertijd de maatschappelijke kosten vertalen in prijzen. Daarom komt er een heffing op de uitstoot van broeikasgassen in de veehouderij, waarbij het onvermijdelijke deel van de uitstoot vrijgesteld wordt, (vervuiler betaalt-principe) en er komt een financiële beloning voor Steun boeren bij de omschakeling naar kringlooplandbouw. Agrariërs die willen omschakelen naar kringlooplandbouw maken de eerste jaren veel kosten, die ze vaak niet terugzien in de prijs. Wij willen dat de overheid boeren stimuleert en ondersteunt bij het omschakelen naar een bedrijf met een zo veel mogelijk gesloten kringloop.
 • Geef boeren een eerlijke prijs. Alle producten in Nederlandse supermarkten moeten in de toekomst voldoen aan een nieuwe nog in te stellen Nederlandse duurzaamheidsnorm. Daardoor stijgt de prijs van producten.
 • De opslag van CO2 is een tijdelijke transitie- maatregel op weg naar een emissievrije economie, maar noodzakelijk om de doelstellingen op tijd te halen.
 • Toon de werkelijke prijzen in het schap. Het tonen van de werkelijke prijzen bij het schap in de supermarkt draagt bij aan de bewustwording dat de maatschappelijke kosten van ons voedsel hoger zijn dan de prijs die de consument betaalt
 • Publieke organisaties gaan voorop. Maaltijden in kantines bij publieke instanties en organisaties worden 100% duurzaam en zo lokaal mogelijk.
 • Goed natuurbeleid gaat over meer dan stikstof. Het vraagt dat we werken aan vier grote uitdagingen: versnippering, verzuring, vermesting en verdroging. Het doel is om de afname van biodiversiteit en natuurrijkdom te stoppen.
 • Voltooi het Nationaal Natuurnetwerk. De Natura2000 gebieden, het Nationaal Natuurnetwerk en de ecologische verbindingen ertussen (zoals ecoducten en wildtunnels) zijn cruciaal voor een robuuste natuur in Nederland en moeten voor 2030 gerealiseerd worden.
 • Ga voor natuurherstel door in te zetten op minder stikstofuitstoot. De stikstofemissies, zowel ammoniak als stikstofoxiden, moeten met de helft omlaag. De reductie daarvan is goed voor de natuur. Alle sectoren dragen hieraan hun evenredig steentje bij. Hiermee verlaten we de ingewikkelde focus op depositiesturing en slaan we een nieuwe weg in met het stikstofbeleid.
 • Minimaal 10% meer bos. Er moet 37.000 hectare aan bos bij. Dat is goed voor de biodiversiteit, het vastleggen van CO2 en voor de mens.
 • Bescherm het Waddengebied.
 • De overheid moet het roer in handen nemen om de grote transities, op het gebied van klimaatverandering, grondstoffen en natuur, vorm te geven.
 • Stop prijsstijgingen in het OV
 • Maak directe verbindingen de norm.
 • Naar een kilometerprijs voor personenauto’s. We moeten onze wegen beter benutten. We introduceren voor de auto een kilometerprijs die gedifferentieerd is naar milieukenmerken, tijd en plaats: op het platteland laag, op drukke momenten in de brede Randstad hoger.
 • Dag én nacht een maximumsnelheid van 100.
 • Voer een CO2-beprijzing, kerosineaccijns, vliegbelasting en lawaaibelasting in. Ook voor vliegtickets moet de werkelijke prijs worden betaald. Negatieve externe effecten zoals overlast en milieuschade moeten in de prijs van vliegtickets worden verdisconteerd.