Forum voor Democratie

Forum voor Democratie (FVD) is een Nederlandse politieke partij die zichzelf identificeert als liberaal-conservatief, maar vaak wordt beschouwd als rechts-populistisch, nationalistisch of radicaal-rechts. De partij is opgericht in 2015 als denktank door Thierry Baudet en Henk Otten. De jongerenorganisatie van de partij is de Jongerenorganisatie Forum voor Democratie (JFVD) en hun wetenschappelijk bureau is het Renaissance Instituut.

Partij samenvatting

 • We stoppen met alle vormen van klimaatbeleid, stikstofbeleid en ‘duurzaamheid’. Om energie weer betaalbaar te maken heropenen we de Nederlandse kolencentrales, maken we een herstart met de gasboringen in Groningen en investeren we in de bouw van twee nieuwe kernreactoren. De 1.000 miljard euro die we met deze koerswijziging besparen, wordt teruggeven aan de Nederlandse burger in de vorm van lastenverlichting.
 • Er is geen sprake van een klimaatcrisis. Het klimaat verandert altijd. Het was wat warmer op aarde in de tijd van de Egyptenaren en de Romeinen, er was opnieuw een piek in de Middeleeuwen, daarna was het een paar eeuwen wat kouder en sinds 1850 wordt het weer een beetje warmer op aarde: ongeveer één graad Celsius.
 • Ondanks die opwarming en de mogelijke rol van CO2 daarbij, heeft dat niet geleid tot een toename van weersextremen zoals orkanen, tornado’s, overstromingen of droogtes. Het aantal slachtoffers van klimaatgerelateerde rampen is zelfs met meer dan 95% afgenomen. Door met name de technologische ontwikkelingen kunnen we ons steeds beter beschermen tegen extreem weer en overstromingen.
 • Daarnaast is CO2 een belangrijke voedingsstof voor het leven op aarde, met name voor planten en bomen. De uitstoot van CO2 leidt daardoor tot een aarde met meer bomen en planten en tot hogere landbouwopbrengsten.
 • De huidige klimaatdoelen zijn erop gericht om te proberen klimaatverandering tegen te gaan. Deze doelen zijn onhaalbaar en hebben geen merkbaar effect op het klimaat. Wel hebben ze een groot negatief effect op onze welvaart. FVD schat in dat de huidige klimaatplannen meer dan 1.000 miljard euro kosten. Omgerekend € 230.000,- per vierpersoonshuishouden. En dat voor een wereldwijde temperatuurdaling van circa 0,00007 graden Celsius in 2100
 • We moeten daarom direct stoppen met het huidige klimaatbeleid en ons richten op adaptatie, zoals dijkenbouw, kustbescherming, rivierbeheer en gewasontwikkeling. Onze Nederlandse ingenieurs zijn hierin gespecialiseerd en die kennis kan wereldwijd geëxporteerd worden. We moeten het energiebeleid loskoppelen van het klimaatbeleid en daarmee vervalt CO2-reductie als uitgangspunt
 • Het Parijsakkoord opzeggen, klimaat- en energieakkoord. Intrekken klimaatwet
 • Geen gedwongen uitfasering van diesel- en benzineauto’s – ruim baan voor de automobilist
 • Stoppen met de plaatsing van windturbines, zonneparken en biomassacentrales
 • De kwaliteit van leven en de levensverwachting is de afgelopen 150 jaar enorm toegenomen. Dat hebben we te danken aan olie, gas en kolen: fantastische energiebronnen die gelukkig in (zeer) ruime hoeveelheid voorradig zijn. Aangezien wij niet geloven in de hocus-pocus over gevaarlijke klimaatverandering die door deze conventionele brandstoffen zou worden veroorzaakt, is er geen enkele reden het gebruik hiervan af te bouwen.
 • Stoppen met nastreven van CO2-reductiedoelen bij energieopwekking; doorgaan met gebruik conventionele brandstoffen
 • Huishoudens en ondernemers niet opzadelen met stijgende energiekosten vanwege absurde ‘duurzaamheidseisen
 • Kernenergie stimuleren door middel van het scheppen goede langetermijn- randvoorwaarden; inzetten op bouw van twee nieuwe kernreactoren. Investeren in onderzoek naar gesmoltenzoutreactoren (thorium).
 • Het besluit tot sluiting van onze hypermoderne kolencentrales terugdraaien
 • Windmolenparken en zonneparken ontmantelen, niet alleen om zo kostbare landbouw-, natuur- en bouwgrond te herwinnen maar ook om het esthetisch aanzicht van ons mooie Nederlandse landschap te herstellen.
 • Er is geen stikstofprobleem. Inkrimping van de veestapel is onnodig: boeren kunnen gewoon blijven boeren. Het is nergens voor nodig om onze visserij te decimeren. Ook hoeft de maximumsnelheid niet omlaag en kan de woningbouw worden voortgezet.
 • Het volledige stikstofbeleid van tafel; kritische depositiewaarden, AERIUS en alle reductiedoelstellingen schrappen
 • Geen ‘eiwittransitie’
 • Wij koesteren de Nederlandse natuur. Erin vertoeven is goed voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Goed beheren en verzorgen op een verstandige manier is cruciaal.
 • Bosbeheer kan daarnaast heel goed aan particulieren worden overgelaten. We vragen daarbij wel de huidige terreinbeheerders om hun gebieden meer open te stellen voor bezoekers en dagrecreanten. De massale bomenkap die we de laatste jaren zien, hoofdzakelijk voor het verstoken in biomassacentrales en in het kader van ‘natuurherstel’, moet stoppen. In plaats daarvan planten we juist méér bomen.
 • Nooit akkoord gaan met kilometerheffing; automobilisten betalen al voor gebruik via accijns.
 • Maximumsnelheid terug naar 130 km/u en waar verantwoord hoger, naar Duits model. Trajectcontroles afschaffen