SGP

Wij staan voor politiek bij een open Bijbel. Dat is het fundament van ons werk. Dit wijst richting en stelt grenzen. God heeft de wereld volmaakt geschapen, maar doordat wij ons van Hem afgekeerd hebben, leven we nu in gebrokenheid waar we steeds pijnlijk mee geconfronteerd worden. In de wetenschap dat God regeert, willen we onze verantwoordelijkheid nemen. We willen bijdragen aan een menswaardig leven voor iedereen, elkaar dienen en recht doen aan alle mensen. 

Partij samenvatting

 • Zonder boeren en tuinders geen eten, zo eenvoudig is het. De vruchtbare Nederlandse delta levert al vanaf het ontstaan van ons land een belangrijke bijdrage aan de voedselvoorziening, niet alleen voor onszelf, maar ook elders. Land- en tuinbouw en alle bedrijvigheid daarom- heen dragen bovendien bij aan de leefbaarheid van het landelijk gebied, inclusief de zorg voor het landschap
 • Boeren en tuinders komen in de knel, onder meer door een stapeling van allerlei regels en eisen die totaal niet aansluiten bij de dagelijkse praktijk op het erf. Geen wonder dat het gevoel is ontstaan: ‘ze’ willen ons weg hebben.
 • Het is belangrijk dat goede landbouwgronden ruimtelijke bescherming krijgen. Opkoop van landbouwgronden door kapitaalkrachtige partijen buiten de landbouw (zoals Vlaamse ‘havenbaronnen’) moet aan banden gelegd worden;
 • De stikstofimpasse kan alleen doorbroken worden als er een andere aanpak komt. Niet meer door eenzijdig te mik- ken op uitkoop en al helemaal niet door het afnemen van vergunningen, maar door emissiereductie te realiseren via het vakmanschap van goedwillende boeren, bijvoorbeeld via innovatie en emissiearm management. Met een beetje creativiteit: hoge erfbeplanting kan de stikstofuitstoot met meer dan 10% beperken. Dat is goed voor natuur, klimaat en landschap! De eenzijdige focus op kritische depositiewaarden en achter-de-komma depositieberekeningen werkt niet. Waar het om gaat is de natuur én de bodem in het gebied zelf. Die werkelijkheid moet leidend zijn. De SGP wil werkbare doelen. Dus geen onhaalbare Haagse dictaten of aanscherping van de stikstofwet, maar ruimte, tijd en geld voor een realistische gebiedsgerichte aanpak. Te goeder trouw handelende PAS-knelgevallen moeten met voorrang geholpen worden.
 • Voor de invoering van betalen naar gebruik moet de draagkracht van de inwoners van het landelijk gebied die aangewezen zijn op de auto, een belangrijke randvoorwaarde zijn. Dat geldt breder: nu de benzineprijzen en accijnzen heel hoog zijn, moet voor- komen worden dat autorijden alleen betaalbaar wordt voor hogere inkomens.
 • Een beter milieu begint daarom bij ons eigen consumptiegedrag. Matigheid, en dus een forse besparing op grondstoffen- en energiegebruik is nodig! De overheid moet daar zelf in vooropgaan, door bijvoorbeeld bij wegenbouw in te zetten op circulariteit. Maar ook moet de overheid burgers en bedrijven daarbij helpen en zo nodig grenzen trekken. Het goedkoper ma- ken van arbeid en het zwaarder belasten van consumptie draagt hieraan bij.
 • Zo is het onverstandig ons blind te staren op tenminste 55% reductie van de CO2-uitstoot in 2030.
 • Om ervoor te zorgen dat onze energievoorziening ook op de langere termijn kan blijven draaien, zijn investeringen nodig in onderwijs, innovatie, energiebesparing, grootschalige energieopslag (met zo min mogelijk schaarse grondstoffen) en verbreding van de energiemix. Bij dat laatste moet gedacht worden aan onder meer geo- en aquathermie, kern- en getijdenenergie en biogas

 • Er zijn nog veel lege daken waar zonnepanelen op kun- nen. Die zonnepanelen horen niet op goede landbouw- gronden.
 • Die CO2-prijs moet omhoog

Verder wil de partij:.

 • Verlaging van de milieu-impact van datagebruik en datacenters, die gigantisch veel energie slurpen en koelwater nodig hebben;
 • Een belasting op het lozen van onbenutte restwarmte;
 • naast inzet op nieuwe (kleine) kerncentrales, onderzoek naar getijdencentrales in de Noordzee, in combinatie met kustverdediging en verplaatsing van start- en landingsbanen van Schiphol naar zee;
 • dat de geluidsregels voor windparken worden aangescherpt;
 • een hogere belasting op vliegen, en minder vluchten, om te beginnen in de nachtelijke uren en op zondag; een verbod op vrachtverkeer op zondag, zoals dit ook in enkele andere Europese landen geldt;
 • een btw-vrijstelling voor het openbaar vervoer. Kinderen moeten gratis mee kunnen reizen. Zo wordt het voor gezinnen aantrekkelijker om de trein in plaats van de auto te nemen;
 • verlaging van het btw-tarief voor het repareren van apparaten naar 9%, dit om ervoor te zorgen dat producten en apparaten langer mee gaan, net zoals vroeger;
 • minder gebruik van ruwe grondstoffen door verplichte toepassing van recyclaat, het eenvoudiger aanmerken van bewerkte afvalstoffen als nieuwe grondstof en het belasten van het gebruik van ruwe grondstoffen;
 • dat de voorwaarden voor lozingsvergunningen voor de industrie worden aangescherpt.