SP

De Socialistische Partij (SP) is een Nederlandse politieke partij met een socialistische signatuur. De partij is ontstaan uit de maoïstische beweging van de jaren zeventig en heeft sindsdien een ideologische verschuiving gemaakt naar de linkervleugel van de sociaaldemocratie. De SP is bekend om haar kritische houding ten opzichte van het kapitalisme en onderscheidt zich van andere linkse partijen door een eurosceptische houding. Sinds mei 1994 is de SP vertegenwoordigd in de Tweede Kamer.

Partij samenvatting

 • De opwarming van de aarde moeten én willen we tegengaan met beleid dat rechtvaardig is. Dit is in ons eigen belang en in het belang van volgende generaties. Klimaatrechtvaardigheid betekent dat investeringen in, en de kosten van de bestrijding van klimaatverandering eerlijk verdeeld moeten worden. De industrie is de grootste veroorzaker van klimaatverandering en heeft daar in het kapitalisme flink aan verdiend. Die krijgt daarom de rekening. Subsidies aan fossiele energiebedrijven moeten zo snel mogelijk stoppen. Als essentiële bedrijven in onze samenleving tóch subsidies nodig hebben voor vergroening, dan moet dat leiden tot publieke zeggenschap.
 • CO2-uitstoot moet wereldwijd teruggedrongen worden en dat kan alleen maar door de vervuilende industrie aan te pakken. We verzetten ons tegen maatregelen die alleen bij mensen komen te liggen. Verhoging van de belastingen, zoals een plastictaks of een vliegtaks, worden niet gevoeld door mensen met een hoog inkomen, die relatief veel uitstoot veroorzaken. Hoge prijzen maken het leven wel onbetaalbaar voor mensen met een laag en gemiddeld inkomen. Tweedeling door klimaatbeleid staan wij niet toe; daarvoor komt er een klimaatrechtvaardigheidstoets.
 • Klimaatopwarming kunnen we niet stoppen als de politiek de belangen van de grote bedrijven voorop blijft zetten. Twintig multinationals zijn verantwoordelijk voor een derde van de uitstoot van broeikasgassen in de wereld. Subsidies aan fossiele energiebedrijven zetten wij zo snel mogelijk stil. Er komen geen subsidies voor vergroening van bedrijfsactiviteiten, zonder dat daar zeggenschap tegenover staat. Als er belastinggeld naar vergroening van bedrijven gaat, moet dit altijd leiden tot democratisering en publieke zeggenschap. Er komt een CO2-heffing die alle vervuilende bedrijven gaan betalen, zonder vrijstellingen. De energiebelasting gaat omhoog voor grootgebruikers en omlaag voor huishoudens en het mkb.
 • Doordat we de energievoorziening niet aan commerciële bedrijven overlaten, krijgen we meer grip de energietransitie en kunnen we duurzame energie opwekken. Dit doen we o.a. door uitbreiding van windparken op zee, zonnepanelen op alle geschikte daken en investeringen in         een toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektriciteit en groene waterstof. Kernenergie kan pas een duurzaam alternatief worden als er een goede oplossing is voor de verwerking van kernafval. Biomassa en biobrandstoffen zijn geen alternatief zolang die onvoldoende uit afval gewonnen kunnen worden.
 • Milieuvervuiling pakken we hard aan. We maken een einde aan het gebruik van microplastics en productie met PFAS. We dwingen bedrijven om het gebruik van plastic af te bouwen, in plaats van mensen meer te laten betalen voor plastic. De normen voor luchtkwaliteit scherpen we aan, zowel in de leefomgeving als op het werk. We treden harder op tegen afvaldumping en het storten van vervuild afval staan we niet toe. Het verbod op asbest wordt strenger gehandhaafd.
 • We waarderen boeren die op een duurzame manier ons land van voedsel voorzien. We stoppen de schaalvergroting en de grootschalige bio-industrie, die gericht is op export, en leggen de rekening bij de financiers die aan schaalvergroting hebben verdiend. We respecteren provincies die zich tegen gedwongen onteigening van boeren keren en op hun eigen manier de stikstofuitstoot beperken.
 • Dierenwelzijn wordt overal in Nederland gegarandeerd, weidegang wordt verplicht in de landbouw en boeren die diervriendelijk en duurzaam produceren kunnen rekenen op onze steun. We garanderen voldoende, veilig en duurzaam voedsel in ons land door oneerlijke internationale handel aan banden te leggen en de voedselproductie zo veel mogelijk te richten op ons eigen land en de buurlanden. Zo verbeteren we ook de natuur en biodiversiteit. Met een nationaal bomenplan gaan we voor elke Nederlander een boom planten.
 • We investeren in openbaar vervoer en geven provincies de mogelijkheid om eigen vervoersbedrijven op te richten, ook op het platteland. Daarbij moet altijd vervoer op maat mogelijk zijn, zoals voor mensen met een beperking, maar vervoer op afroep kan geen volwaardig alternatief zijn voor een reguliere dienstregeling. Wij maken het OV direct overal goedkoper door de BTW te schrappen en werken toe naar gratis OV. Het stads- en streekvervoer maken we direct gratis          voor ouderen (65-plus) en kinderen (12-min) en voor mensen met een beperking.
 • Autorijden moet schoner worden, niet duurder. Wij steunen de verplichting voor producenten dat alle nieuwe auto’s uiterlijk vanaf het jaar 2035 emissievrij moeten zijn, maar keren ons tegen het rekeningrijden. Oneerlijke subsidies en belastingvrijstellingen voor stekkerauto’s komen terecht bij mensen die het niet nodig hebben. Zij moeten dus voortaan volwaardig belasting betalen en mensen die geen stekkerauto kunnen betalen krijgen niet de rekening. Alle wegen in Nederland worden tolvrij en we gaan investeren in fiets- en wandelinfrastructuur.
 • We stoppen met concurrerende bedrijven in het spoorvervoer, met hun eigen tarieven en in- en uitcheckpalen. De Nationale Spoorwegen en ProRail worden één publiek spoorbedrijf, dat verantwoordelijk wordt voor het hele spoorvervoer. Samen met publieke spoorwegbedrijven van andere landen zetten we méér treinverbindingen op tussen ons land en grote Europese steden. Goederenvervoer over het spoor beperken we, zo maken we ruimte voor meer personenvervoer. De binnenvaart moet een beter alternatief worden voor vervoer over weg en spoor.
 • We willen dat vliegen minder vervuilend wordt, onder meer door synthetische kerosine te gebruiken en elektrisch taxiën verplicht te stellen. Om de werkdruk voor werkers te verlichten en hinder in de omgeving te beperken moet het aantal vluchten ook omlaag. We willen geen vliegtaks voor mensen die eens per jaar met het vliegtuig op vakantie gaan, wel een extra taks voor zakelijke veelvliegers. Lelystad Airport gaat niet open en er komen geen nieuwe aanvliegroutes voor Schiphol.