Volt

Volt Nederland is een deel van Volt Europa, opgericht in 2018. Ze hebben twee zetels in de Tweede Kamer onder leiding van Laurens Dassen. De partij pleit voor Europese samenwerking met een progressieve signatuur en heeft de kleur paars. De jongerenafdeling heet Violet NL.

Partij samenvatting

 • Volt kiest voor een radicale klimaataanpak zonder taboes: alles op alles, én-én. Nederland en de EU moeten klimaatneutraal zijn in 2040 en daarna inzetten op klimaatpositiviteit.
 • Zo bouwen we aan een schone toekomst waarin we samenleven met de natuur. De samenleving zal de komende jaren drastisch gaan veranderen; niet alles wat vandaag kan, kan overmorgen ook nog. We moeten rigoureuze keuzes maken.
 • We schrappen fossiele korteafstandsvluchten, stoppen vanaf 2030 met de verkoop van nieuwe fossiele automotoren, gaan privéjets verbieden en de meest vervuilende fabrieken sluiten tot ze duurzaam zijn. De uitbuiting van mens, dier en planeet kán niet doorgaan.
 • We bouwen een Europees netwerk voor hogesnelheidstreinen, investeren in groene steden en stadskernen, schone lucht en water, en in groene banen.
 • We schrappen de fossiele subsidies en verleggen die geldstromen naar schone energie, groene bedrijven en mensen die zonder financiële hulp niet kunnen verduurzamen.
 • Alleen als we voor elkaar zorgen, kunnen we deze veranderingen vormgeven.
 • We staan voor een snelle ombuiging van intensieve naar circulaire en natuurinclusieve landbouw.
 • We maken het ov overal naar behoefte beschikbaar, ook in dunbevolkte gebieden.
 • De EU kan in 2040 klimaatneutraal zijn. Een klimaatneutrale EU is een schone EU, waarin we de gezondheid van natuur, mens en dier voorop stellen en stoppen met het uitstoten van te veel schadelijke stoffen. Zo geven we een schone toekomst door aan de toekomstige generaties.
 • Klimaatneutraliteit is niet alleen een doel op zich, maar ook een middel om de kans op natuurrampen te verlagen en watertekorten voor te zijn. Om in 2040 klimaatneutraal te zijn, hebben we sterke langetermijnoplossingen nodig. Door de huidige focus op 2030 winnen kortetermijnoplossingen het nog te vaak van échte systeemverandering. Daarom focussen wij op 2040. Zo maken we systeemverandering wél mogelijk.
 • We leggen het CO2-reductiepercentage van 100% in 2040 vast in de wet.
 • We rekenen de vervuiling van geïmporteerde producten mee in onze nationale klimaatdoelen, zoals Zweden ook al doet.
 • Er komt een ministerie van Klimaat, Energie en Circulariteit.
 • We voeren een Europese CO2-belasting (een uitgebreider ETS II) in voor alle brandstoffen. We voeren dit ook in voor alle vluchten die van buiten de EU komen.
 • We dichten de gaten vanCO2-beprijzing door het belastingstelsel te hervormen,
 • We planten veel meer bomen en planten in de EU.
 • We investeren in één gecoördineerde Europese aanpak om klimaatneutraliteit en energieonafhankelijkheid te bereiken in plaats van de 27 verschillende nationale aanpakken.
 • We werken toe naar een stelsel waarbij een gedeelte van de inkomsten van
 • CO2-heffingen (o.a. belasting en ETS) direct herverdeeld wordt over de inwoners als ‘klimaatinkomen’. Dit systeem werkt nivellerend: hogere inkomens betalen meer doordat ze een groter aandeel hebben in de CO2-uitstoot en lagere inkomens gaan er netto op vooruit.
 • Om als EU klimaatneutraal te worden, moeten we fossiele brandstoffen zo snel mogelijk uitbannen.
 • De Europese samenleving past zich aan met klimaatadaptieve systemen.
 • We zetten in op ambitieuze en innovatieve Europese projecten, waarmee we de bestaande infrastructuur voor opwekking en opslag van fossiele brandstoffen aanpassen en gaan gebruiken voor hernieuwbare energie.
 • We stabiliseren het elektriciteitsnet door meer gebruik te maken van kernenergie, naast hernieuwbare energie.
 • Hernieuwbare energie zoals zonne- en windenergie en stromend (rivier)water zijn cruciaal om de EU klimaatneutraal te maken.
 • We voeren getrapt een verplichting van zonnepanelen op alle oppervlaktedaken in.
 • We zorgen dat de overheid de regie neemt bij het door de markt uitrollen van alle vormen van energieopslag.
 • We maken de bouw van meerdere nieuwe, kleine kerncentrales verspreid over het land juridisch mogelijk
 • Volt zet in op groene waterstof en wil daarom de financiering van transport en productie daarvan uitbreiden..
 • We verplichten de meest vervuilende bedrijven uit de oude economie zich zo snel mogelijk aan te passen aan de nieuwe strengere vergunningen.
 • We nemen alle uitzonderingen binnen de CO2-heffing voor de industrie weg. Zo wordt alle industrie in gelijke mate gevraagd te verduurzamen. We pakken dit Europees aan en geven als Nederland het goede voorbeeld.
 • Het mkb is de motor van elke economie. Bovendien is het mkb vaak in de haarvaten van de samenleving verankerd. Het mkb behoeft extra steun voor verduurzaming
 • De EU ontwikkelt een kennishub waarin de beste innovaties op het gebied van groene en duurzame technologie gedeeld worden met inwoners, bedrijven en lidstaten.
 • Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vormen we om tot het ministerie van Voedsel, Natuur en Biodiversiteit.
 • De intensieve veehouderij past niet in een milieu- en diervriendelijke landbouw. Verschillende Europese landen hebben veel strengere normen voor het te houden aantal dieren dan Nederland. Volt wil een verbod op megastallen. Daarnaast wil Volt voorkomen dat investeringen in technologie leiden tot verdere intensivering van de veehouderij.
 • We verhogen het waterpeil in stappen, daar waar het nodig is om de natuur te beschermen en CO2 op te slaan in het veen.
 • Voor succesvolle verandering van de landbouw zullen boeren eerlijk betaald moeten worden voor duurzaam produceren.
 • De natuur verliest het keer op keer van het systeem dat door de mens is opgezet. En dat terwijl de natuur onze levensader is. Een systeem gefocust op economische groei en economische groei alleen. Dat kan zo niet langer. Om dat speelveld eerlijker te maken is het belangrijk dat de natuur ook een stem krijgt. Daarom willen wij dat de natuur rechten krijgt, zoals in Spanje. We kunnen bijvoorbeeld rechten geven aan de Waddenzee, zodat daar niet meer naar gas geboord mag worden
 • Volt biedt de bedrijven die niet in staat zijn te verduurzamen een uitkoopregeling. We hanteren daarbij het principe: een vrijwillige uitkoopregeling daar waar mogelijk, een verplichte uitkoopregeling als het echt niet anders kan.
 • Dierlijke producten hebben een enorme rol in klimaatverandering. De veehouderij is wereldwijd verantwoordelijk voor bijna 15%van de uitstoot van broeikasgassen. Daarom wil Volt investeren in de ontwikkeling van kweekvlees
 • De toekomst is biologisch. Daarom wil Volt dat 30% van de landbouw in 2030 biologisch is.
 • Er komt een verbod op supermarktaanbiedingen op vlees
 • We willen één Europees voedsellabel dat laat zien hoe duurzaam een product daadwerkelijk is.
 • Dierenwelzijn komt centraal te staan in de landbouw en de veehouderij van de toekomst.
 • Internationaal is afgesproken dat in 2030 dertig procent van het land- en wateroppervlak op aarde beschermd natuurgebied moet zijn. We zetten als Volt in op 30% natuurfunctie van het land.
 • Als onderdeel van het Deltaplan Waterland wil Volt breed investeren in een innovatie- ecosysteem waar ook filtratie van PFAS en andere schadelijke stoffen deel van uitmaakt.
 • We willen zo snel mogelijk betrouwbaar en duurzaam treinverkeer realiseren tussen Europese steden.
 • Het openbaar vervoer moet breed beschikbaar zijn, niet alleen in dichtbewoonde gebieden of voor mensen met een hoger inkomen.
 • We vervangen, naar Zweeds voorbeeld, de motorrijtuigenbelasting op auto’s, bestelbusjes en vrachtwagens door ‘betalen-naar-gebruik’. komt er een kilometerheffing waarbij rekening wordt gehouden met het type voertuig, de uitstoot en de tijd en plaats van rijden.
 • Op snelwegen verlagen we de maximumsnelheid als dit nodig is om op korte termijn de klimaatdoelen te halen
 • We verhogen de vliegbelasting aanzienlijk..
 • We bouwen circulair, duurzaam en snel.
 • We hervormen de subsidies voor verduurzaming. Niet de bewoner, maar de overheid moet de kosten voor isolatie voorschieten.
 • Fossiele industrieën gaan we zwaar belasten en fossiele subsidies bannen we uit. Vervuilers gaan meer betalen en we stimuleren een andere manier van consumeren. Recyclen, hergebruiken en repareren worden de norm en de overheid stuurt hier actief op aan.
 • Er komt meer begeleiding door energie- experts voor ondernemers die willen verduurzamen.